?【UShine】?第六集 「不要害怕」? 其實我怕咩???‍♂️

日期: 2021-05-01
主題: 生活
分段節目類別: UShine
Languages: 粵語

下載:

簡介:

驚,大概喺我哋每一日都會經歷嘅其中一種情緒吧! 不過,其實我哋有冇諗過,究竟我哋認真驚啲咩呢???‍♀️ 耶穌說:「不要害怕!」咁我哋又可以點樣因著信德面對我哋嘅恐懼?? 唔知呢三個UShine青年人同你有冇共鳴呢??

標籤: UShine, 青年