【UShine】第十集 ?友好有好書 — 驅魔師II (下)

by Keith Fung
2021-11-13

今集繼續有我哋嘅友好青年Kelly同我哋分享《驅魔師II》呢本書? 佢分享咗一個修和聖事(辦告解)嘅經歷,令佢深深經驗到天主嘅愛同重新獲得久違咗嘅平安☺️ 見證咗聖事嘅重要性?? (此書作者係前梵蒂岡首席驅魔師阿摩特神父(Fr. Gabriele Amorth, S.S.P) ,佢有30多年嘅驅魔經歷,與魔鬼無數次近身博鬥。)

分段節目類別
語言

相關資訊

其他音頻分段節目